THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tên đơn vị Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17399 873 14591 1935
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT 3114 130 2663 321
- Văn phòng Sở 58 26 22 10
- Các trường Trung học phổ thông 2533 71 2228 234
- Các Trung tâm GDTX 203 14 159 30
- Các Trường khuyết tật 99 5 63 31
- Các trường chuyên nghiệp 221 14 191 16
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu 3661 200 2975 486
- Văn phòng Phòng giáo dục VT 19 13 1 5
- Các trường Mầm non 1282 89 903 290
- Các trường Tiểu học 1343 64 1169 110
- Các trường trung học cơ sở 1017 34 902 81
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa 1415 67 1258 90
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa 8 3 4 1
- Các Trường Mầm Non 392 23 319 50
- Các trường Tiểu học 560 27 512 21
- Các Trường Trung học cơ sở 455 14 423 18
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức 2375 154 1710 511
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức 13 2 8 3
- Các Trường Mầm non 613 55 348 210
- Các Trường Tiểu học 924 56 709 159
- Các Trường trung học cơ sở 825 41 645 139
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc 2386 103 2259 24
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc 16 0 16 0
- Các trường Mầm Non 627 46 581 0
- Các Trường Tiểu học 971 45 926 0
- Các Trường Trung học cơ sở 772 12 736 24
Phòng GD-ĐT Huyện Long Điền 1547 51 1432 64
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền 6 0 6 0
- Các Trường Mầm Non 261 13 240 8
- Các Trường Tiểu Học 690 27 622 41
- Các Trường Trung học cơ sở 590 11 564 15
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ 1002 37 857 108
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ 15 3 11 1
- Các trường Mầm non 306 16 223 67
- Các trường Tiểu học 390 15 350 25
- Các Trường Trung học cơ sở 291 3 273 15
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành 1781 122 1355 304
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành 10 7 2 1
- Các Trường Mầm Non 471 40 334 97
- Các Trường Tiểu học 752 49 575 128
- Các Trường Trung học cơ sở 547 25 444 78
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo 118 9 82 27
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo 4 1 3 0
- Các Trường Mầm Non 78 6 51 21
- Các Trường Tiểu học 36 2 28 6
- Các Trường Trung học cơ sở 0 0 0 0