THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tên đơn vị Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17392 1001 13180 3211
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT 3100 146 2442 512
- Văn phòng Sở 58 26 24 8
- Các trường Trung học phổ thông 2520 75 2045 400
- Các Trung tâm GDTX 203 19 136 48
- Các Trường khuyết tật 99 5 66 28
- Các trường chuyên nghiệp 220 21 171 28
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu 3672 198 2714 760
- Văn phòng Phòng giáo dục VT 19 13 1 5
- Các trường Mầm non 1290 86 773 431
- Các trường Tiểu học 1345 62 1086 197
- Các trường trung học cơ sở 1018 37 854 127
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa 1418 76 1096 246
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa 8 3 2 3
- Các Trường Mầm Non 395 25 257 113
- Các trường Tiểu học 560 30 455 75
- Các Trường Trung học cơ sở 455 18 382 55
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức 2375 172 1663 540
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức 14 11 0 3
- Các Trường Mầm non 614 60 336 218
- Các Trường Tiểu học 922 61 686 175
- Các Trường trung học cơ sở 825 40 641 144
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc 2381 157 1753 471
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc 16 9 1 6
- Các trường Mầm Non 640 57 377 206
- Các Trường Tiểu học 952 58 729 165
- Các Trường Trung học cơ sở 773 33 646 94
Phòng GD-ĐT Huyện Long Điền 1547 75 1270 202
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền 6 5 1 0
- Các Trường Mầm Non 261 21 166 74
- Các Trường Tiểu Học 690 35 571 84
- Các Trường Trung học cơ sở 590 14 532 44
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ 1003 62 763 178
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ 15 11 1 3
- Các trường Mầm non 306 21 197 88
- Các trường Tiểu học 390 19 325 46
- Các Trường Trung học cơ sở 292 11 240 41
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành 1778 104 1397 277
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành 10 9 0 1
- Các Trường Mầm Non 473 28 347 98
- Các Trường Tiểu học 751 43 595 113
- Các Trường Trung học cơ sở 543 23 455 65
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo 118 11 82 25
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo 4 3 1 0
- Các Trường Mầm Non 78 6 51 21
- Các Trường Tiểu học 36 2 30 4
- Các Trường Trung học cơ sở 0 0 0 0