THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tên đơn vị Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17518 1021 13332 3165
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT 3103 148 2528 427
- Văn phòng Sở 58 26 24 8
- Các trường Trung học phổ thông 2522 77 2130 315
- Các Trung tâm GDTX 204 19 137 48
- Các Trường khuyết tật 99 5 66 28
- Các trường chuyên nghiệp 220 21 171 28
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu 3698 203 2731 764
- Văn phòng Phòng giáo dục VT 18 12 1 5
- Các trường Mầm non 1296 92 770 434
- Các trường Tiểu học 1347 60 1087 200
- Các trường trung học cơ sở 1037 39 873 125
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa 1420 79 1087 254
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa 11 5 3 3
- Các Trường Mầm Non 406 26 269 111
- Các trường Tiểu học 548 31 438 79
- Các Trường Trung học cơ sở 455 17 377 61
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức 2379 172 1667 540
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức 14 11 0 3
- Các Trường Mầm non 614 60 336 218
- Các Trường Tiểu học 924 61 688 175
- Các Trường trung học cơ sở 827 40 643 144
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc 2416 157 1774 485
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc 16 9 1 6
- Các trường Mầm Non 642 56 382 204
- Các Trường Tiểu học 973 61 737 175
- Các Trường Trung học cơ sở 785 31 654 100
Phòng Giáo dục Huyện Long Điền 1606 85 1304 217
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền 6 4 2 0
- Các Trường Mầm Non 297 23 195 79
- Các Trường Tiểu Học 692 37 565 90
- Các Trường Trung học cơ sở 605 16 541 48
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ 999 62 761 176
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ 15 7 6 2
- Các trường Mầm non 305 21 197 87
- Các trường Tiểu học 391 22 323 46
- Các Trường Trung học cơ sở 288 12 235 41
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành 1780 104 1399 277
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành 10 9 0 1
- Các Trường Mầm Non 475 28 350 97
- Các Trường Tiểu học 751 43 594 114
- Các Trường Trung học cơ sở 543 23 455 65
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo 117 11 81 25
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo 4 3 1 0
- Các Trường Mầm Non 78 6 51 21
- Các Trường Tiểu học 35 2 29 4
- Các Trường Trung học cơ sở 0 0 0 0