THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tên đơn vị Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17371 996 13174 3201
Các Đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT 3104 139 2450 515
- Văn phòng Sở 58 26 24 8
- Các trường Trung học phổ thông 2523 69 2051 403
- Các Trung tâm GDTX 203 18 137 48
- Các Trường khuyết tật 99 5 66 28
- Các trường chuyên nghiệp 221 21 172 28
Phòng GD-ĐT Thành phố Vũng tàu 3654 204 2694 756
- Văn phòng Phòng giáo dục VT 19 13 1 5
- Các trường Mầm non 1275 89 756 430
- Các trường Tiểu học 1342 63 1084 195
- Các trường trung học cơ sở 1018 39 853 126
Phòng GD-ĐT Thành phố Bà Rịa 1415 76 1093 246
- Văn phòng phòng Giáo dục TP Bà Rịa 8 3 2 3
- Các Trường Mầm Non 392 25 254 113
- Các trường Tiểu học 560 30 455 75
- Các Trường Trung học cơ sở 455 18 382 55
Phòng GD-ĐT Huyện Châu Đức 2374 170 1667 537
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Châu Đức 13 10 0 3
- Các Trường Mầm non 611 60 336 215
- Các Trường Tiểu học 925 60 690 175
- Các Trường trung học cơ sở 825 40 641 144
Phòng GD-ĐT Huyện Xuyên Mộc 2383 156 1752 475
- Văn phòng Phòng Giáo dục Xuyên Mộc 16 9 1 6
- Các trường Mầm Non 624 55 363 206
- Các Trường Tiểu học 971 59 742 170
- Các Trường Trung học cơ sở 772 33 646 93
Phòng GD-ĐT Huyện Long Điền 1547 75 1270 202
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Long Điền 6 5 1 0
- Các Trường Mầm Non 261 21 166 74
- Các Trường Tiểu Học 690 35 571 84
- Các Trường Trung học cơ sở 590 14 532 44
Phòng GD-ĐT Huyện Đất Đỏ 1002 62 762 178
- Văn phòng Phòng Giáo dục Đất Đỏ 15 11 1 3
- Các trường Mầm non 306 21 197 88
- Các trường Tiểu học 389 19 324 46
- Các Trường Trung học cơ sở 292 11 240 41
Phòng GD-ĐT Huyện Tân Thành 1774 103 1404 267
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Tân Thành 10 9 0 1
- Các Trường Mầm Non 469 28 348 93
- Các Trường Tiểu học 751 42 599 110
- Các Trường Trung học cơ sở 543 23 457 63
Phòng GD-ĐT Huyện Côn Đảo 118 11 82 25
- Văn Phòng Phòng Giáo dục Côn Đảo 4 3 1 0
- Các Trường Mầm Non 78 6 51 21
- Các Trường Tiểu học 36 2 30 4
- Các Trường Trung học cơ sở 0 0 0 0